+
News from the members

News from the members

RDF channels:
 • http://www.umweltbundesamt.at/rss/rss_neuerscheinungen/
 • http://www.miljodirektoratet.no/rss/?rss=Header1_Children_ctl00_3_ctl00_3_ctl01_3_ctl00_3_List_3&Header1_Children_ctl00_3_ctl00_3_ctl01_3_ctl00_3_List_3_size=20
 • http://media.sepa.org.uk/rss
 • http://www1.cenia.cz/www/rss.xml
 • http://www.pbl.nl/rss/pbl-rss-en.xml
 • http://www.umweltbundesamt.de/rss/ubapresseinfo-e.xml
 • https://www.gov.uk/government/organisations/environment-agency.atom
 • http://www.epa.ie/news/index.xml
 • http://www.anpm.ro/rss_comunicate.aspx
 • http://www.vmm.be/news/RSS
 • http://www.keskkonnaagentuur.ee/et/news/all/feed
 • http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticiasRss.aspx
 • http://www.isprambiente.gov.it/it/news/notizie/RSS
 • http://www.environment.fi/rssfeed.asp?linkgroupid=501&lan=en
 • http://www.mst.dk/Nyheder/Nyhedsarkiv/default.htm?rss=true
 • https://www.newsd.admin.ch/newsd/feeds/rss?lang=en&org-nr=811&start_date=-360&offer-nr=143&type=A
 • https://www.newsd.admin.ch/newsd/feeds/rss?lang=en&org-nr=811&start_date=-360&offer-nr=144
 • http://www.epa.org.me/index.php?format=feed&type=rss
 • http://www.ihobe.net/RssHyperLink.ashx?Idioma=C&Web=e8d948e0-b75e-4537-8e16-687622b6b7ce
 • http://www.naturalresources.wales/about-us/news-and-events/news-releases/rss-feed/?lang=en
 • http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/RSS/RSS-Nyheter-och-pressmeddelanden/
 • http://www.azo.hr/syndication/feed.axd?p=RSS20&cid=687

  • Reduktionspotenzial im Sektor Landwirtschaft.
   [released on: 2017-11-22]
   Im vorliegenden Bericht präsentiert das Umweltbundesamt Potenziale von Maßnahmen zur Reduktion...
  • Abgeleitete Toleranzwerte für ausgewählte Arzneimittelwirkstoffe in Trinkwasser
   [released on: 2017-12-14]
   Bestimmte Fremdstoffe wie Arzneimittelwirkstoffe und deren Stoffwechselprodukte werden durch die...
  • MKW-Kontaminierte Standorte.
   [released on: 2017-11-21]
   Die Technische Arbeitshilfe gibt einen Überblick über häufig angewendete und verfügbare Meth...
  • Screening of PFAS and Dechlorane compounds in selected Arctic top predators
   [released on: Thu, 14 Dec 2017 15:17:09 GMT]
   This report summarizes the findings of a screening study into the occurrence of selected perfluorinated compounds (PFCs) and dechloranes in Arctic top predators.
  • Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters – 2016
   [released on: Wed, 13 Dec 2017 15:12:54 GMT]
   Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters in 2016 have been estimated in accordance with the OSPAR Commission’s principles.
  • Forurensing fra land til kyst i 2016
   [released on: Wed, 13 Dec 2017 15:26:51 GMT]
   Siden 1990 har både vannføring og tilførsler av næringsstoff økt i flere store vassdrag som drenerer til Skagerrak.
  • Day of action to tackle serious and organised crime in Scotland
   [released on: Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 GMT]
   On Friday 8 December, agencies throughout Scotland took part in a day of action focussing on deterring and disrupting serious and organised crime on the Scottish transport networks.
  • Crimestoppers charity asks public to speak up anonymously about illegal warehouse dumping
   [released on: Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 GMT]
   Independent charity Crimestoppers is today launching a campaign encouraging the public and waste industry to speak up anonymously about illegal waste dumped in warehouses.
  • INTERPOL recognises international initiatives to tackle environmental crime
   [released on: Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 GMT]
   The Leonardo DiCaprio Foundation (LDF), established in 1998 with the mission of protecting the world's last wild places and endangered species, has been recognised for its efforts on the issues of environmental crime at the inaugural award ceremony of the INTERPOL Environmental Compliance and Enforcement Committee (ECEC), hosted by the Scottish Environment Protection Agency (SEPA) in Edinburgh.
  • Zástupci českých firem oceněni na Pražském hradě
   [released on: Tue, 12 Dec 2017 09:27:45 +0000]
   <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p><img alt="" src="http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/esv_logo.gif" />V&nbsp;úterý 28. 11. 2017 při příležitosti konání slavnostního večera Národních cen kvality ČR, který se konal ve Španělském sále Pražského hradu, byly slavnostně předány certifikáty pro dvě české firmy, které se mohou pyšnit jednou z&nbsp;ekoznaček. Prvním, kdo získal hned dvě ekoznačky najednou – ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek a Ekoznačku EU, je výrobce pracích prostředků a domácí kosmetiky firma EURONA s.r.o. Druhým, který si odnesl certifikát evropské ekoznačky EU Ecolabel, byl zástupce Papírny Aloisov - Melecky Group, předního českého výrobce grafického a tiskového papíru.</p><p><!--break--></p><p>&nbsp;</p><p><img alt="" src="http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/Hrad.png" /></p></div></div></div>
  • Zpráva o životním prostředí 2016: Ekonomika roste, ale ne na úkor životního prostředí
   [released on: Tue, 28 Nov 2017 11:07:35 +0000]
   <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p><strong><img alt="" src="http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/Zpr%C3%A1va%20logo.png" /></strong>Praha, 28. listopadu 2017 - Stav životního prostředí se ve srovnání s rokem 2015 výrazně nezměnil. I přes zvyšující se zátěž, způsobenou rostoucí ekonomikou a zlepšující se životní úrovní obyvatel, se vyprodukovalo méně odpadů, do řek se dostalo méně fosforu, zvětšily se lesní a zatravněné plochy pro udržení vody v krajině. Více se také využívala environmentálně příznivější železnice, a to jak pro osobní, tak i nákladní dopravu. Stejně jako v &nbsp;roce 2015, tak i vloni přes výraznou finanční podporu stagnovala kvalita ovzduší. Jistou zátěž dále přinesly i rozkolísané hydrometeorologické podmínky související se změnou klimatu (průměrná roční teplota 8,7 °C byla o 1,2 °C vyšší než dlouhodobý normál 1961–1990). Se Zprávou o životním prostředí ČR za loňský rok, kterou každoročně připravuje rezortní organizace MŽP CENIA, se zítra na svém jednání seznámí vláda.</p><p><!--break--></p><p><em>„Naše společnost může rozkvétat, aniž by tím ohrožovala svou krajinu, své životní prostředí. Už po druhé, za dobu mého ministrování, zpráva o stavu životního prostředí v České republice, kterou každoročně připravuje naše rezortní organizace CENIA, konstatuje, že se naše prostředí i přes rostoucí blahobyt de facto nemění. To je dobrý vzkaz, ale vážně neznamená, že bychom se jím měli, nebo chtěli nechat ukolébat. Za takový příznivý vývoj v mnohém vděčíme naplňování mezinárodních a národních legislativních i strategických cílů a také dlouhodobé konkrétně zaměřené finanční podpoře. Do příštího roku chceme trend držet a zintenzivnit péči zejména o kvalitu našeho ovzduší, vody a krajiny,“</em>&nbsp;říká ministr Richard Brabec.</p><p><strong>VODA</strong></p><p>Pokračující sucho nemělo výraznější vliv na vodní zdroje. Jakost vody v tocích kolísala v závislosti na aktuálních meteorologických podmínkách a na míře využívání minerálních hnojiv a agrochemikálií v zemědělství. Kvalita koupacích vod se trvale zlepšuje. Citlivějším a technologicky vyvinutějším monitoringem dochází k odhalení většího spektra potenciálně škodlivých látek v podzemních a povrchových vodách, než tomu bylo dříve. MŽP nadále pokračuje v realizaci opatření v boji proti suchu i ve snaze o nastavení regulačních nástrojů pro šetrné využívání vody a omezování znečištění povrchových a podzemních vod.</p><p>Celkové odběry povrchové a podzemní vody meziročně v roce 2016 vzrostly o 2,0 %, což bylo dáno především výkyvy počasí.</p><p>Meziročně došlo ke snížení množství vypouštěného fosforu o 6,4 %. Koncentrace fosforu v povrchových vodách je však stále příliš vysoká na to, aby došlo k podstatnému omezení procesu eutrofizace povrchových vod.</p><p>Ve srovnání s rokem 2015 bylo v roce 2016 připojeno na veřejnou kanalizaci 84,7 % obyvatel ČR (nárůst o 0,5 p.b.), provozováno bylo 2 554 čistíren odpadních vod (nárůst o 2,4 %). Počet ČOV s dočištěním odpadních vod, zejména s odstraněním fosforu, se zvýšil o 6 % (na 1 382).</p><p><strong>OVZDUŠÍ</strong></p><p>Kvalita ovzduší v ČR se v porovnání s rokem 2015 víceméně neměnila. Nevyhovovala především v oblastech, kde se kombinuje více zdrojů znečištění – doprava, průmyslová výroba, přenos znečištění ze zahraničí a znečištění z lokálního vytápění domácností. Lokální topeniště mají zásadní vliv na emise do ovzduší. V roce 2015&nbsp;<em>Data pro rok 2016 nejsou, vzhledem k metodice jejich vykazování, v době uzávěrky publikace k dispozici</em>.&nbsp;se na celkových emisích suspendovaných částic PM<sub>10</sub>&nbsp;podílelo vytápění domácností ze 36,4 %, na emisích karcinogenního B(a)P dokonce z 97,3 %.</p><p>MŽP očekává, že se situace bude měnit s ohledem na probíhající kotlíkové dotace. Jejich efekt pro zlepšení kvality ovzduší v ČR sledujeme měřením v 8 obcích ČR, které potrvá do ukončení kotlíkových dotací, tzn. do zimy 2022/2023.</p><p>V roce 2016 došlo opakovaně na zatížených lokalitách ČR k překročení imisního limitu pro suspendované částice PM<sub>10</sub>&nbsp;a PM<sub>2,5</sub>, benzo(a)pyren a přízemní ozon (u PM<sub>10</sub>&nbsp;a PM<sub>2,5 </sub>se jedná především o Moravskoslezský a částečně i Ústecký kraj). Na čtyřech dopravně zatížených lokalitách v Praze a Brně byl překročen roční imisní limit pro NO<sub>2.</sub></p><p>Meziročně došlo k poklesu emisí SO<sub>2</sub>&nbsp;o 12,8 % a emisí NO<sub>x</sub>&nbsp;o 4,4 %, a to především díky postupnému zpřísnění emisních limitů u velkých průmyslových zdrojů, dále klesly i emise VOC, TZL a CO.&nbsp;U těžkých kovů nejvíce klesají emise niklu a olova, mezi jejichž hlavní zdroje patřily silniční doprava, veřejná energetika a výroba tepla.</p><p><strong>PŮDA</strong></p><p>Výměra orné půdy se i v roce 2016 snížila ve prospěch trvalých travních porostů (o 0,3 %), což je z pohledu protierozní ochrany, ochrany kvality vod a udržení vody v krajině i zachování biodiverzity pozitivní. Celková výměra zemědělského půdního fondu však v ČR dlouhodobě klesá, a to především ve prospěch zastavěných a ostatních ploch, meziročně o 0,1 % (tj. o cca 10 ha denně).&nbsp;</p><p>Na území ČR je potenciálně ohroženo 56,7 % zemědělské půdy vodní erozí, z toho 17,8 % erozí extrémní. Větrnou erozí je ohroženo 18,3 % zemědělské půdy. Jde o setrvalý stav, na který MŽP reaguje projednávanou protierozní vyhláškou v návaznosti na kompetence vymezené novelou zákona o ochraně zemědělského půdního fondu z r. 2015, která by mohla vstoupit v platnost v průběhu příštího roku.</p><p>Tempo fragmentace krajiny se nesnižuje, a to ani přes zpomalení úbytku nefragmentovaných ploch.&nbsp;</p><p>Zvolna roste podíl ekologicky obhospodařované půdy, nicméně převládá obhospodařování především trvalých travních porostů (82,6 %). V roce 2016 hospodařilo v ČR již 4 243 subjektů, což je o 3,6 % více než v roce 2015.</p><p><strong>PŘÍRODA</strong></p><p>Trendy vývoje ptačích populací jsou významným indikátorem poukazujícím na stav biodiverzity. Jejich dlouhodobý vývoj odráží změny ve využívání krajiny, celkové změny v ekosystémech i změnu klimatu. Negativní dlouhodobý a celoevropský trend úbytku ptačí populace pokračuje i v ČR. K nejvýraznějšímu poklesu početností ptačích populací dochází v zemědělské krajině, což je zejména dáno její proměnou, především intenzifikací zemědělské výroby a v horských a podhorských oblastech pak opouštěním zemědělské půdy.</p><p>Od roku 1982 početnost populací běžných druhů ptáků v ČR setrvale klesá, u lesních druhů poklesla o 14,9 %, u ptáků zemědělské krajiny o 33,5 %.</p><p>Díky zvláště chráněným územím a evropské soustavě Natura 2000 bylo v roce 2016 chráněno 23,0 % plochy ČR.</p><p><strong>LESY</strong></p><p>Celková výměra lesních pozemků v roce 2016 stoupla o 1 380 ha a plocha lesa tak činila 33,0 % území. Druhová skladba lesních porostů se pozvolna přibližuje přirozené struktuře lesů.</p><p>V roce 2016 bylo odlistěním (defoliací) v kategorii starších porostů (60 let a více) poškozeno 74,8 % jehličnanů a 41,9 % listnáčů. V mladších porostech byla situace příznivější. Špatný zdravotní stav zejména starších lesních porostů je důsledkem intenzivního imisního zatížení lesních ekosystémů v uplynulých desetiletích a aktuálně především projevem změny klimatu (vlivem sucha v kombinaci se zvyšujícími se teplotami) a působením podkorního hmyzu a houbových chorob. V důsledku těchto vlivů probíhá rozsáhlé hynutí smrku zejména na střední a severní Moravě a v jižní části Českomoravské vysočiny, což se pravděpodobně promítne i do míry defoliace v příštích letech. Uvedená data potvrzují nezbytnost realizovat opatření vyplývající z Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu, která jsou zaměřena především na pěstování lesů ve větším souladu s přírodními procesy (omezování holosečí), využívání stanovištně vhodných dřevin (náhrada smrku v nižších a středních polohách listnatými dřevinami a jedlí) a omezení škod způsobovaných přemnoženou zvěří.</p><p>Podíl listnáčů na celkové ploše lesů ČR pozvolna stoupá, v roce 2016 tvořil 26,7 % z celkové plochy lesa.</p><p><strong>DOPRAVA</strong></p><p>Meziročně narostl výkon osobní dopravy o 4,5 %. Veřejná osobní doprava v ČR se v roce 2016 na výkonech osobní dopravy (vyjma letecké) podílela jednou třetinou.</p><p>Dlouhodobě klesají emise znečišťujících látek z dopravy u NO<sub>x, </sub>VOC a CO<sub>, </sub>rostou však emise skleníkových plynů z dopravy CO<sub>2</sub>&nbsp;a N<sub>2</sub>O (meziroční nárůst o 4,1 %, resp. o 4,4 %), což je dáno růstem spotřeby paliv a energií v dopravě. Současně také rostou emise PAH (meziročně o 4,3 %). Podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie v dopravě v roce 2015&nbsp;<em>Data pro rok 2016 nejsou, vzhledem k metodice jejich vykazování, v době uzávěrky publikace k dispozici</em>.&nbsp;dosáhl 6,5 %. Cíl využívání OZE v dopravě stanovený na 10 % energie z OZE v dopravě do roku 2020, tak zatím plněn není. MŽP proto kontinuálně podporuje rozvoj alternativní dopravy a zejména rozvoj elektromobility.</p><p>V roce 2016 se zvýšil přepravní výkon environmentálně příznivější železnice v nákladní i osobní dopravě o 6,6 %.</p><p><strong>ENERGIE a VYTÁPĚNÍ</strong></p><p>Výroba elektřiny se v roce 2016 snížila o 0,7 %, polovinu její produkce (50,4 %) vyrobily parní elektrárny na pevná paliva, které spalují zejména uhlí. Dalším významným zdrojem je jaderné palivo (28,9 %). Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů od roku 2014 stagnuje na hodnotě 9 300 GWh za rok. Vyšší výroba energie z parních elektráren na pevná paliva kompenzovala především odstávky v jaderných elektrárnách, např. výroba v JE Dukovany byla vloni nejnižší od roku 1988. Letošní rok 2017 má být posledním rokem s několikaměsíční odstávkou některých bloků, v roce 2018 tak lze počítat opět s nárůstem podílu jádra na výrobě elektřiny na úkor uhlí.</p><p><strong>SPOTŘEBA a ODPADY</strong></p><p>Nadále se daří snižovat celkovou energetickou i materiálovou náročnost hospodářství i domácností. Přesto, že v roce 2016 vzrostla průmyslová produkce o 3,5 %, klesla výroba elektrické energie i konečná spotřeba energie.</p><p>V roce 2016 došlo k poklesu produkce odpadů, zejména vlivem poklesu stavební produkce. Odpady obecně využívat umíme. Z 34,2 milionů tun všech odpadů bylo využito 85 %, z toho 82 % materiálově a 3 % energeticky. Ale u komunálních odpadů jsme dokázali využít jen polovinu vyprodukovaných komunálních odpadů, z toho 38 % materiálově a 12 % energeticky (více na:&nbsp;<a href="https://www.mzp.cz/cz/news_171017_OD">https://www.mzp.cz/cz/news_171017_OD</a>).</p><p>Produkce obalových odpadů meziročně 2015–2016 vzrostla o 5,7 % na 1 149,8 tis. t a zvyšuje se s rostoucí životní úrovní, což je celosvětový trend. Současně se ale zvyšuje míra jejich recyklace a znovuvyužití, meziročně 2015–2016 ze 74,3 % na 75,3 %. Legislativní změny přijaté v roce 2017 jako např. zákaz bezplatného poskytování plastových odnosných tašek předpokládají další možné snížení produkce odpadů z plastu.</p><p>Zpětný odběr vybraných výrobků se zvyšuje, nejvíce u přenosných baterií a &nbsp;akumulátorů. Úroveň jejich zpětného odběru se meziročně 2015–2016 zvýšila z 36,3 % na 52,0 % a podařilo se tak naplnit cíl vyplývající z evropské legislativy. Minimální cíl úrovně sběru pro přenosné baterie a akumulátory je od roku 2016 stanoven na 45 %, v případě elektrozařízení je cílovou hodnotou 40 % od roku 2016, resp. minimálně 65 % od roku 2021.</p><p><strong>FINANCE</strong></p><p>Nejvíce prostředků dlouhodobě míří do oblasti ochrany vody, resp. nakládání s odpadními vodami, dále do oblasti nakládání s odpady a do oblasti ochrany ovzduší a klimatu v podobě realizace programů zaměřených např. na podporu zateplování, úspor energie a změn technologií vytápění jako v případě programu Nová zelená úsporám nebo tzv. kotlíkových dotací. (Více k bilanci dotací do životního prostředí najdete na <a href="https://www.mzp.cz/cz/news_171004_bilance">https://www.mzp.cz/cz/news_171004_bilance</a>).</p><p>V roce 2016 objem vynaložených finančních prostředků zejména ze státního rozpočtu a z územních rozpočtů meziročně výrazně klesl, a to z důvodu ukončení programového období původního OPŽP 2007–2013 a postupného náběhu navazujícího OPŽP 2014–2020 s nižší finanční alokací.<br />&nbsp;</p><p><a href="http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/ZOZP_2016.pdf">Zpráva o životním prostředí České republiky 2016</a></p><p>Kontakt pro média:<br /><strong>Mgr. Dominika Pospíšilová</strong><br />oddělení tiskové a PR<br /><strong>Ministerstvo životního prostředí</strong><br />Vršovická 65 - 100 10 Praha 10<br /><strong>tel.:</strong>&nbsp;+420 267 122 534 <strong>mob.: </strong>+420 602 656 403<br /><strong>e-mail:</strong>&nbsp;dominika.pospisilova@mzp.cz &nbsp;<strong>web:</strong>&nbsp;<a href="file://C:\Users\eva.branisova\AppData\Local\Temp\notes52AAFB\www.mzp.cz">www.mzp.cz</a></p><p>&nbsp;</p></div></div></div>
  • Nová publikace EEA o znečištění vod
   [released on: Mon, 30 Oct 2017 10:15:40 +0000]
   <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p><img alt="" src="http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/Aktualita_EEA_vodni_emise_2017.png" />Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydala novou <a href="http://icm.eionet.europa.eu/ETC_Reports/EmissionsOfPollutantsToEuropeanWaters_SourcesPathwaysAndTrends">publikaci zaměřenou na znečištění evropských vod</a>, na jejímž vzniku se podíleli i zaměstnanci CENIA. Publikace obsahuje přehled hlavních znečišťujících látek (dusičnany, organické a další prioritní látky) a klíčových zdrojů emisí – zdrojů bodového znečištění (čističky městský odpadních vod), průmyslu a difuzních zdrojů, kterými jsou např. zemědělství, atmosférická depozice a doprava.</p><p><!--break--></p></div></div></div>
  • Partnership agreement PBL and Radboud University
   [released on: Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0100]
   <p>PBL Netherlands Environmental Assessment Agency and the Radboud University in Nijmegen have signed a formal partnership agreement to further strengthen their collaboration in biodiversity modelling.</p>
  • Planetary Security Conference: From Analysis to Action
   [released on: Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0100]
   <p>The third conference of the Planetary Security Initiative will take place on 12 and 13 December 2017, in The Hague, at the initiative of the Dutch Ministry of Foreign Affairs.&nbsp; Hans Mommaas, Director-General of PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, will hold a keynote speech during the plenary opening session of this international conference. PBL is also organising 2 of the 15 workshops focused on climate change, security and safety issues.</p>
  • New Urban Agenda acknowledges the role of cities in achieving Sustainable Development Goals
   [released on: Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0100]
   <p>The New Urban Agenda acknowledges the role of cities in achieving the United Nations sustainable development goals (SDGs). A recent PBL analysis shows that local urban planning can be used for this purpose. Aside from pointing out the increase in social and ecological problems, the New Urban Agenda also focuses particularly on the possibilities of cities themselves, in dealing with these problems and, thus, contributing to their own sustainable development. This also means that more attention should be paid to the cities’ financial, legal and organisational leverage.</p>
  • Detailed guide: Cross compliance 2018
   [released on: 2017-12-15T17:08:34+00:00]
   Farmers and land managers must follow these cross compliance rules from 1 January 2018 if they claim for the Basic Payment Scheme (BPS), a stewardship scheme or the English Woodland Grant Scheme (EWGS) in 2018.
  • Press release: Ipswich Tidal Flood Barrier Gate a step closer
   [released on: 2017-12-15T17:03:21+00:00]
   VIPs, including the Environment Agency chief executive Sir James Bevan, attended an open day to see the latest work on the flood defence scheme, which will significantly reduce the risk of flooding for 2,000 homes and businesses in the town.
  • Press release: Milestone at Shoreham flood defence project
   [released on: 2017-12-15T15:12:39+00:00]
   Work at one section of the Adur Tidal Walls Scheme now complete, with roads and paths re-opened
  • Current Press Releases
   [released on: 25 January 2016 11:53:55]
  • EPA calls on local authorities to target inspections to improve air quality and management of waste tyres and food waste
   [released on: Tue, 12 Dec 2017 00:03:00 GMT]
   Press release about local authority enforcement performance 2014-2016
  • Ireland’s changing climate is projected to result in wide ranging economic and societal impacts
   [released on: Thu, 07 Dec 2017 09:58:00 GMT]
   Press release about EPA Climate Change research reports
  • Faktileht metsa statistika kohta
   [released on: 2017-12-15T13:10:22+02:00]
  • Kui puhas on õhk, mida hingad?
   [released on: 2017-12-11T11:54:20+02:00]
  • Euroopa Keskkonnaameti videokonkurss: jaga oma keskkonnasõbralikke tegevusi
   [released on: 2017-12-05T09:23:03+02:00]
  • El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente concede el Premio Alimentos de España Mejores Quesos año 2017”
   [released on: 12/15/2017 20:23:21]
   Ha recibido mayor puntuación el queso Don Crisanto, Denominación de Origen Protegida San Simón da Costa, presentado por Queixería Don Crisanto, de Villalba (Lugo), que ha conseguido el Premio Especial Alimentos de España
  • La Renta Agraria crece un 4,93% en 2017 con un valor de 28.462 millones de euros
   [released on: 12/15/2017 20:17:16]
   El aumento aún mayor del volumen de trabajo en la agricultura, marca un ligero descenso de la Renta Agraria por Unidad de Trabajo Anual (UTA)
  • El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente anima a la comunidad científica de Doñana a aprovechar los 1,14 millones de euros destinados a la investigación en Parques Nacionales
   [released on: 12/15/2017 13:58:54]
   El Programa de Voluntariado del Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) del Ministerio ha permitido actuaciones en Doñana de reforestación, eliminación de especies invasoras o campañas de educación ambiental
  • Insediato oggi il nuovo Direttore Generale dell’ISPRA Alessandro Bratti
   [released on: 2017-12-15T09:20:00Z]
   Dopo la nomina, avvenuta lo scorso 9 novembre, da parte del Consiglio di Amministrazione dell'ISPRA su proposta del Presidente Stefano Laporta, si è oggi insediato ufficialmente il nuovo Direttore Generale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Alessandro Bratti, dopo aver cessato il suo mandato da Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.
  • Conferenza finale del Progetto INEMARTE 2015-2017
   [released on: 2017-12-15T07:55:00Z]
  • Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in Riserva/ZSC Pian di Spagna
   [released on: 2017-12-14T15:25:00Z]
  • Switzerland’s international environmental performance review: mixed results
   [released on: 2017-11-27]
   The OECD’s 3rd Environmental Performance Review of Switzerland shows that despite progress, Switzerland still has a very high environmental impact. Further efforts are required particularly in protecting biodiversity and water quality. FOEN Director Marc Chardonnens and OECD Deputy Secretary-General Masamichi Kono presented the review to the media on 27 November 2017 in Bern.
  • Use of antibiotics – only if necessary
   [released on: 2017-11-10]
   Spearheading the fight against antimicrobial resistance, the World Health Organization (WHO) launched its Antibiotic Awareness Week. Switzerland is joining the movement for the first time from 13 to 17 November 2017. Professionals and especially the wider public need to be aware that the consequences of antibiotic resistance are severe and on the rise.
  • First step towards climate-aligned financial flows
   [released on: 2017-10-23]
   In the context of the Paris Agreement, Swiss pension funds and insurance companies were invited by the Federal Office for the Environment FOEN and the State Secretariat for International Financial SIF to test the climate compatibility of their portfolios. The offer attracted widespread interest. The Swiss financial sector remains insufficiently focused on climate-friendly investments. The testing of climate compatibility can contribute to the realignment of financial flows.
  • New publication: Hydrological Yearbook of Switzerland 2016 (Summary)
   [released on: 2017-06-21]
   Discharge, water level and water quality of the Swiss water bodies Download: https://www.bafu.admin.ch/uz-1712-d
  • Landscapes remain under pressure
   [released on: 2017-06-01]
   Landscapes play an important role in Switzerland’s quality of life and attractiveness as a location. They remain under considerable pressure: the latest results of the Landscape Monitoring Switzerland programme reveal a continuous deterioration in the quality of the country’s landscapes. Only sporadic improvements can be observed, thanks to the revitalisation of rivers and streams, for example. The results, which were published by the Federal Office for the Environment FOEN and the Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL on World Environment Day, provide an important basis for the further development of landscape policy.
  • New publication: The Swiss Parks -Small wonders of the world. Map
   [released on: 2017-05-12]
   19 Swiss parks cover very special areas of Switzerland. They were created to promote the distinctivescenery – both natural and cultivated – with the biodiversity typical of the local region and an environmentin which people can find inspiration over and again, whether from the local culture, economy orculinary traditions. The parks house a myriad of small wonders, waiting to be discovered, experienced,heard and savoured. Order: https://www.bafu.admin.ch/ud-1050-e
  • U Tivtu održana edukativna radionica o zaštiti morskog biodiverziteta
   [released on: Thu, 14 Dec 2017 13:39:03 +0000]
   <div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Predstavnici Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i Instituta za biologiju mora, održali su danas dvije edukativne radionice, za učenike četvrtog i petog razreda OŠ „Drago Milović“ u Tivtu. </span></p> <p><span>Djeci su predstavljene osnovne informacije o morskim zaštićenim područjima, ugroženim vrstama i staništima te prijetnji za opstanak koje vode njihovom trajnom nestanku.</span></p> <p><span>&nbsp;Radionice pod nazivom „Neka plavo ostane plavo“ imale su za cilj podizanje svijesti djece školskog uzrasta o značaju očuvanja biljnog i životinjskog svijeta podmorja, te ljudskim aktivnostima koje ugrožavaju morski svijet.</span></p> <p><span>&nbsp;Učenicima su nakon radionica podijeljene bojanke i crtanke koje na zanimljiv i ilustrativan način prikazuju najinteresantnije stanovnike podmorja, te daju ideje šta svaki pojedinac može učiniti da se oni zaštite. </span></p> <p><span>Agencija za zaštitu životne sredine, od svog osnivanja poseban akcenat stavlja na ekološko obrazovanje i podizanje ekološke svijesti naših građana, nastojeći da ekološku problematiku približimo svim građanima, učešćem na brojnim sastancima, okruglim stolovima i radionicama te obilježavanjem svih važnijih ekoloških datuma. Naše dosadašnje iskustvo je pokazalo da edukacija građanstva, najbolje rezultate pokazuje kroz edukaciju djece, koji svoja nova saznanja prenose svojim vršnjacima i porodici.</span></p> <p>&nbsp;</p></div>
  • Obavještenje -aplikacija vazduh
   [released on: Wed, 13 Dec 2017 11:54:08 +0000]
   <div class="feed-description"><p>Zbog instaliranja prateće mjerne opreme na automatskoj stacionarnog stanici u Pljevljima (lokacija "Gagovića imanje") i kratkog prekida u napajanju sa električnom energijom, u toku je stabilizacija rada automatskog analizatora za mjerenje koncentracije PM10 čestica, tako da vrijednosti koje su prikazane na sajtu u narednih do 24 časa ne predstavljaju stvarno izmjerene koncentracije. Poslednja izmjerena vrijednost PM10 čestica 13.12. t.g. u 11h iznosila je 18µg/m3.</p></div>
  • Dozvola za vršenje radnji,aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom prirodnom dobru
   [released on: Wed, 13 Dec 2017 11:01:32 +0000]
   <div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.epa.org.me/images/dozvole2017/Dozvola-MONTENEGRO%20RESORT%20COMPANY.PDF"></a></p> <p><a href="http://www.epa.org.me/images/dozvole2017/Dozvola-MONTENEGRO%20RESORT%20COMPANY.PDF">&nbsp;</a><a href="http://www.epa.org.me/images/dozvole2017/Dozvola-MONTENEGRO%20RESORT%20COMPANY.PDF"><strong>RJEŠENJE</strong></a></p> <p><a href="http://www.epa.org.me/images/dozvole2017/Dozvola-MONTENEGRO%20RESORT%20COMPANY.PDF"><strong>DOZVOLJAVA SE „MONTENEGRO RESORT COMPANY.MRC“D.O.O., iz Podgorice,vršenje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom prirodnom dobru Nacionalni park „Skadarsko jezero“ u vidui zgradnje pristupnog puta Mihailovići S1 i S3 (Lokalitet: Biškirep,Koordinate: N421455, E190508; n.v.: 20 m,u dužini od 1391,53 metra).</strong></a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></div>
  • El Gobierno Vasco apoyará con 120 mil euros proyectos de ecodiseño en 7 empresas del País Vasco
   [released on: Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 +0100]
   <p>El departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, a través de su sociedad pública Ihobe, apoyará con ciento veinte mil euros la realización de siete proyectos de ecodiseño en sendas empresas del País Vasco. este apoyo económico se presta en el marco de las ayudas que esta sociedad pública concede al sector industrial de la Comunidad Autónoma de Euskadi para promover la innovación ambiental de productos y servicios.</p>
  • Fundación Biodiversidad anuncia convocatoria de ayudas por 2 millones de euros para proyectos de adaptación al cambio climático
   [released on: Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 +0100]
   <p>Fundación Biodiversidad ha lanzado una convocatoria de ayudas por un importe total de 2 millones de euros a personas jurídicas, en adelante las entidades, para la realización de actividades en materia de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático.</p><p> </p>
  • InfodayEUS: La cita en Euskadi de las ciudades que comparten en red
   [released on: Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0100]
   <p>Después de las exitosas <strong><a href="http://urbact.eu/infoday-sesiones-de-intercambio-sesiones-productivas">convocatorias de Madrid</a> y <a href="http://urbact.eu/infodaycat-todo-lo-que-quer%C3%ADas-saber-sobre-urbact-en-barcelona">Barcelona</a>, </strong>celebramos el <strong>InfodayEUS.</strong> Una cita donde las ciudades y municipios de Euskadi y alrededores pueden informarse sobre los beneficios de aprender en red con iguales y conocer de cerca las iniciativas sostenibles de otros lugares. El día 18 de diciembre se realizará en Bilbao una sesión informativa sobre el programa europeo URBACT, donde las ciudades aprenden en red sobre Desarrollo Urbano Sostenible.</p><p>En la jornada se explicará qué objetivos persigue el programa URBACT, qué diferencias hay entre las diferentes redes que componen el programa, se conocerán experiencias de ciudades que ya han participado en las redes, cuáles son las Buenas Prácticas URBACT y qué importancia tiene, así como la reciente<strong> <a href="http://urbact.eu/%C2%A1urbact-iii-abre-la-convocatoria-para-nuevas-transfer-network">convocatoria de las Transfer Networks</a> </strong>que está abierta hasta el próximo 10 de enero.</p><p>URBACT es un programa europeo de intercambio y aprendizaje que promueve el desarrollo urbano sostenible e integrado, englobando a 550 ciudades, 29 países y 7000 agentes locales activos. Financiado conjuntamente por la<a href="http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/"> Comisión Europea (Fondos Europeos de Desarrollo Regional)(link is external)</a> y los Estados Miembros, URBACT facilita que las ciudades europeas trabajen de forma conjunta en el desarrollo de soluciones efectivas y sostenibles para los principales desafíos a los que se enfrentan, compartiendo buenas prácticas y la experiencia adquirida e integrando dimensiones económicas, sociales y ambientales.</p>
  • Naturvårdsverket överklagar de så kallade lavskrikedomarna
   [released on: Fri, 27 Oct 2017 16:17:15 GMT]
   Motivet är att det behövs klargörande praxis om hanteringen av samrådsbesluten om artskydd för fåglar i skogen, eftersom domar från mark- och miljödomstolsdomarna spretar åt olika håll.
  • Hållbar hantering av gruvavfall
   [released on: Thu, 14 Sep 2017 11:40:08 GMT]
   För att nå en miljömässigt hållbar hantering av gruvavfall krävs ett effektivt och tydligt prövningssystem, en pålitlig tillsyn och egenkontroll, rätt kunskap på rätt plats, ordning och reda på avfallet samt en innovativ avfallshantering. Det anser Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) som redovisar ett antal åtgärdsförslag till regeringen idag.
  • Nyttan med lek på gröna utegårdar behöver bli mer känd
   [released on: Tue, 12 Sep 2017 08:42:43 GMT]
   Naturvårdsverket lät Sifo fråga allmänheten hur viktigt det är att förskolor och skolor har en grön utegård med träd och buskar. Knappt sex av tio svarade att det är ”mycket viktigt”. Motsvarande andel ökade till drygt sju av tio när samma fråga ställdes i kombination med informationen att gröna utegårdar gynnar barns utveckling och hälsa.