+
News from the members

News from the members

RDF channels:
 • http://www.umweltbundesamt.at/rss/rss_neuerscheinungen/
 • http://miljodirektoratet.no/rss/?rss=Header1_Children_ctl00_3_ctl00_3_ctl01_3_ctl00_3_List_3&Header1_Children_ctl00_3_ctl00_3_ctl01_3_ctl00_3_List_3_size=20
 • http://media.sepa.org.uk/rss
 • http://www1.cenia.cz/www/rss.xml
 • http://www.pbl.nl/rss/pbl-rss-en.xml
 • http://www.umweltbundesamt.de/rss/ubapresseinfo-e.xml
 • https://www.gov.uk/government/organisations/environment-agency.atom
 • http://www.epa.ie/news/index.xml
 • http://www.anpm.ro/rss_comunicate.aspx
 • http://www.vmm.be/news/RSS
 • http://www.keskkonnaagentuur.ee/et/news/all/feed
 • http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticiasRss.aspx
 • http://www.isprambiente.gov.it/it/news/notizie/RSS
 • http://www.environment.fi/rssfeed.asp?linkgroupid=501&lan=en
 • http://www.mst.dk/Nyheder/Nyhedsarkiv/default.htm?rss=true
 • https://www.newsd.admin.ch/newsd/feeds/rss?lang=en&org-nr=811&start_date=-360&offer-nr=143&type=A
 • https://www.newsd.admin.ch/newsd/feeds/rss?lang=en&org-nr=811&start_date=-360&offer-nr=144
 • http://www.epa.org.me/index.php?format=feed&type=rss
 • http://www.ihobe.net/RssHyperLink.ashx?Idioma=C&Web=e8d948e0-b75e-4537-8e16-687622b6b7ce
 • http://www.naturalresources.wales/about-us/news-and-events/news-releases/rss-feed/?lang=en
 • http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/RSS/RSS-Nyheter-och-pressmeddelanden/
 • http://www.azo.hr/syndication/feed.axd?p=RSS20&cid=687

  • Ringversuch zur Immissionsmessung 2016.
   [released on: 2017-04-24]
   Im Report „Ringversuch zur Immissionsmessung 2016“ sind die Resultate dieses Ringversuchs zus...
  • Reduktion der Benzo(a)pyren-Belastung.
   [released on: 2017-05-19]
   Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) entstehen bei der unvollständigen Verbrennung...
  • Ringversuch 2016.
   [released on: 2017-04-24]
   Im Rahmen der Tätigkeiten der Arbeitsgruppe Forum Schall wurde 2016 der Ringversuch „Straßenl...
  • Beregningsteknisk grunnlag for Meld. St. 41, Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid
   [released on: Mon, 26 Jun 2017 11:53:52 GMT]
   Rapporten er utarbeidet av Miljødirektoratet for Klima- og miljødepartementet i forbindelse med arbeidet med Meld. St. 41, Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid.
  • Konsekvenser av økt nedbør, havnivåstigning, stormflo, bølge og strømforhold
   [released on: Thu, 22 Jun 2017 09:02:09 GMT]
   En av de store fremtidige klimautfordringene i Norge er oversvømmelser fra ekstremnedbør og stormflo. For å møte denne utfordringen er det behov for et relevant og kvalifisert bakgrunnsmateriale som kan danne grunnlaget for kommunenes arbeid med overordnet klimatilpasningsstrategi og -planer.
  • Российско-норвежский мониторинг атмосферного воздуха в приграничных районах
   [released on: Wed, 21 Jun 2017 09:24:19 GMT]
   Отчет представляет уровни содержания диоксида серы (SO2) и тяжелых металлов (никеля и меди) в атмосферном воздухе на российских пунктах наблюдения в Никеле и Заполярном и на норвежских пунктах наблюдений в Карпдалене и Сванвике в 2010-2015гг.
  • Proposals to strengthen regulation of finfish aquaculture outlined in new SEPA consultation
   [released on: Mon, 26 Jun 2017 00:00:00 GMT]
   The Scottish Environment Protection Agency (SEPA) has today (26 June 2017) announced proposals for the future regulation of fish farming in Scotland, and is inviting comment on its plans for the sector.
  • Scotland's bathing water season begins
   [released on: Thu, 01 Jun 2017 00:00:00 GMT]
   Scotland’s new bathing water season will begin today (1 June 2017) with the good news that 87% of Scotland’s bathing waters have achieved strict European water quality standards.
  • Former Kirkcaldy scrap yard operator sentenced to a Community Payback Order of 160 hours unpaid work for waste offence
   [released on: Thu, 01 Jun 2017 00:00:00 GMT]
   William Noble was sentenced to a Community Payback Order of 160 hours of unpaid work to be completed within 9 months at Kirkcaldy Sheriff Court today (1st June 2017) for illegally keeping waste vehicles and other waste at a site in Kirkcaldy.
  • Nefunkční pevné telefonní linky na CENIA
   [released on: Mon, 26 Jun 2017 12:11:37 +0000]
   <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>CENIA informuje o nefungujících pevných telefonních linkách na pracovníky CENIA. Na odstranění závady již pracuje poskytovatel služeb. Za komplikace, které nevznikly na straně CENIA, se omlouváme. Prosíme, kontaktujte nás na sekretariat@cenia.cz</p></div></div></div>
  • Kvalita koupacích vod v sezoně 2017
   [released on: Wed, 21 Jun 2017 13:14:23 +0000]
   <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p><img alt="" src="http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/koup%C3%A1n%C3%AD.jpg" />Stejně jako v předchozích letech jsou na stránkách <a href="https://geoportal.gov.cz/web/guest/home/">Národního geoportálu INSPIRE</a> k dispozici informace o kvalitě koupacích vod v aktuální sezoně. Do seznamu mapových kompozic přibyla kompozice <a href="http://geoportal.gov.cz/koupaci_vody"><strong>SZÚ - Kvalita koupacích vod - sezona 2017</strong></a>, která bude pravidelně aktualizována každý týden po dobu celé koupací sezony. Data jsou dostupná taktéž prostřednictvím <a href="http://geoportal.gov.cz/arcgis/services/CENIA/cenia_koupaci_vody/MapServer/WmsServer?.">WMS služby geoportálu</a>. Kvalita koupacích vod se určuje každoročně v koupací sezoně v týdenních až třítýdenních intervalech. Pracovníci Zdravotních ústavů v pondělí odebírají vodu a do čtvrtka ji analyzují. Ve čtvrtek se výsledky posílají do centrálního registru pitných a koupacích vod (PiVo), kde dojde k hodnocení a kontrole údajů pracovníky Krajských hygienických stanic. V pátek jsou data za celou ČR zveřejněna na Národním geoportálu INSPIRE.</p><p><!--break--></p></div></div></div>
  • 1. národní workshop projektu ATTRACTIVE DANUBE
   [released on: Thu, 15 Jun 2017 06:44:46 +0000]
   <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p><img alt="" src="http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/ATTRACTIVE_DANUBE.png" />Ve čtvrtek 8. června 2017 proběhl 1. národní workshop projektu <a href="http://www.interreg-danube.eu/attractive-danube">ATTRACTIVE DANUBE</a> na téma „Jaké indikátory jsou vhodné pro hodnocení atraktivity území?“ Tento projekt, kofinancovaný z&nbsp;Evropských fondů ERDF a IPA, je zaměřen na podporu zvyšování atraktivity území v podunajském regionu – pro jeho stálé obyvatele i návštěvníky, podnikatele nebo investory. Atraktivita území je v tomto případě definována jako schopnost oblasti přitáhnout a udržet zde tyto cílové skupiny.</p><p><!--break--></p><p>První z řady tří workshopů, které proběhnou do konce roku 2017, byl zaměřen na diskusi a následnou definici indikátorů monitorujících atraktivitu území. V první části setkání byly představeny vybrané indikátory používané pro hodnocení různých oblastí rozvoje území. Následná diskuse a práce ve skupinách vyústila v&nbsp;konkrétní návrhy, které již používané indikátory nejlépe charakterizují atraktivitu území a měly by být na národní a regionální úrovni využívány. Projektový tým všechny návrhy a podněty vyhodnotí a využije jako vstupní podklady pro následující workshopy, které se budou konat v září a listopadu.</p><p>Zvyšující se požadavky na hodnocení stavu a vývoje životního prostředí i lidské společnosti, stejně jako rozšiřující se znalosti, podporují rozvoj hodnotících metod na bázi indikátorů, a to i pro tak komplexní téma, jako je udržitelný rozvoj. Cílem projektu ATTRACTIVE DANUBE je vybrat z existujících indikátorů ty relevantní pro hodnocení atraktivity území, případně vytipovat další jevy, které prozatím nejsou sledovány, nicméně jsou vhodné pro potřeby hodnocení udržitelného rozvoje území. V&nbsp;této souvislosti je známým problémem, který výrazně rezonoval i během diskusí v&nbsp;rámci workshopu, dostupnost potřebných dat, případně jejich dostupnost v&nbsp;detailu žádoucím pro regionální a místní úroveň hodnocení a rozhodování. Nedostatek vhodných dat je problémem zejména v sociální a ekonomické oblasti.Tato situace vytváří tlak na hledání nových zdrojů dat (mimo státní či rezortní statistická zjišťování) nebo inovativních způsobů zpracování dat ze stávajících zdrojů. Pozitivním příkladem může být např. využití geolokačních dat mobilních operátorů pro sledování návštěvnosti vybraných turisticky atraktivních lokalit, nebo výpočet tzv. Regionálního cenového indexu pro sledování socio-ekonomických disparit.</p><p>Díky prvnímu národnímu workshopu projektu ATTRACTIVE DANUBE se spojila skupina účastníků z různých organizací státní správy, regionů, akademické sféry i firem. Pestrá skupina lidí, kteří mají společný zájem, ale doposud neměli příležitost se potkat a blíže toto téma diskutovat. A právě takováto setkání pomáhají podívat sena danou problematiku z nového úhlu pohledu.</p><p>Už nyní si můžete do kalendářů zaznamenat datum <strong>19. září 2017</strong>, kdy proběhne <strong>druhý z&nbsp;plánovaných tří projektových workshopů</strong>. O jeho programu Vás budeme s předstihem informovat. Základem pro další diskusi však rozhodně budou výstupy z červnového workshopu, ke kterým jeho účastníci svou aktivitou významně přispěli a kterým i touto cestou ještě jednou děkujeme za účast a mimořádně konstruktivní přístup. Prezentace z workshopu jsou k dispozici <a href="http://ma21.cenia.cz/cs-cz/aktuality/%C4%8Dl%C3%A1nekaktualitworkshopad.aspx">zde</a>.</p><p><img alt="" src="http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/IMG_1308.JPG" /></p></div></div></div>
  • A reflexive monitoring and evaluation framework for the Delta Programme
   [released on: Tue, 06 Jun 2017 00:00:00 +0200]
   <p>Throughout the world, adaptation to climate change is one of the major challenges. In the Netherlands, under the Delta Programme, adaptation strategies have been developed for flood protection, freshwater supply and spatial adaptation. Early in the&nbsp; implementation phase, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency was asked to develop a framework for the monitoring and evaluation of the Delta Programme. PBL designed this framework, taking into account i) the participatory approach of the Delta Programme, ii) the need for it to be adaptive, and iii) the need for accountability.</p>
  • Monitoring progress of the circular economy in the EU
   [released on: Wed, 24 May 2017 00:00:00 +0200]
   <p>The European Commission’s draft monitoring framework for a circular economy, which is currently under review, may benefit from broadening it to include indicators that measure both the progress of the transition process and the effects in the whole product chain (footprints). This proposal is made in a joint discussion paper by the European Environment Protection Agencies (EPAs), with PBL as lead author.</p>
  • Decentralised electrification systems are key to electricity access in Africa
   [released on: Mon, 22 May 2017 00:00:00 +0200]
   <p>More than 600 million people in Sub-Saharan Africa have no access to electricity. Furthermore, millions of people live in areas too remote from the existing grid to be connected at reasonable cost. Decentralised electricity systems, including mini-grids and stand-alone systems, thus play a vital role in achieving universal electricity access. International development cooperation can help strengthen the national enabling environment and support local market development for decentralised electricity production. Furthermore, international climate finance could be better targeted to smaller-scale decentralised electricity projects.</p>
  • Notice: BS40 8QR, Mr John Perry: environmental permit application advertisement
   [released on: 2017-06-26T15:59:06+01:00]
   View the application submitted by Mr John Perry for Green Leigh Farm, Limeburn Hill, Chew Magna, Bristol, BS40 8QR.
  • Notice: DN7 6TE, ScottishPower Generation Limited: environmental permit application advertisement
   [released on: 2017-06-26T15:58:43+01:00]
   View the application submitted by ScottishPower Generation Limited for Hatfield wellsite, Vulcan Way, Hatfield Moor, Doncaster, DN7 6TE.
  • Press release: Oxford flood alleviation scheme online consultation opens up
   [released on: 2017-06-23T15:20:08+01:00]
   The Environment Agency is about to launch an online public consultation into the detailed design of the Oxford flood alleviation scheme.
  • Current Press Releases
   [released on: 25 January 2016 11:53:55]
  • EPA is making waves with new beaches.ie website
   [released on: Wed, 21 Jun 2017 11:00:00 GMT]
   Press release about new beaches.ie website
  • Research shows that microplastics - present in some cosmetics and cleaning products - are harming our environment
   [released on: Thu, 08 Jun 2017 09:00:00 GMT]
   Press release about research into microplastics in the Irish environment
  • Kõrbestumine puudutab ka Eestit
   [released on: 2017-06-14T12:16:56+03:00]
  • Sajandi ilmajaam Vilsandil
   [released on: 2017-05-30T10:25:02+03:00]
  • Eesti keskkonnaseire 2011-2015
   [released on: 2017-05-24T10:03:32+03:00]
  • Isabel García Tejerina se reúne con WWF, SEO Birdlife, Amigos de la Tierra, Greenpeace y Ecologistas en Acción
   [released on: 06/26/2017 19:37:41]
   Se enmarca en la ronda de contactos que mantienen periódicamente estas organizaciones con el Ministerio
  • Convenio para ejecutar la segunda fase de la recuperación ambiental del río Andarax (Almería) por más de 2,4 millones de euros
   [released on: 06/26/2017 17:48:09]
   El objetivo es mejorar las condiciones del frente marítimo del delta del río, en el tramo comprendido entre el final ya ejecutado de la primera fase y el encauzamiento del río
  • Isabel García Tejerina destaca el valor del sector forestal como motor del desarrollo del medio rural
   [released on: 06/26/2017 17:11:30]
   Presenta el Plan de Actuación Forestal, el gran proyecto del Gobierno para la puesta en valor de un sector clave para el desarrollo del mundo rural
  • Emissions trading scheme: acquisition of aviation data in 2018
   [released on: 2017-06-02]
   The integration of greenhouse gas emissions from the aviation sector into the emissions trading scheme (ETS) is a necessary step in order to link the Swiss and European schemes. At its session on 2 June 2017 the Federal Council approved the Ordinance governing the acquisition and reporting of data from the aviation sector. In line with the intention of the European Union, it is only domestic flights in Switzerland or flights from Switzerland to member states of the European Economic Area (EEA) that are concerned.
  • Landscapes remain under pressure
   [released on: 2017-06-01]
   Landscapes play an important role in Switzerland’s quality of life and attractiveness as a location. They remain under considerable pressure: the latest results of the Landscape Monitoring Switzerland programme reveal a continuous deterioration in the quality of the country’s landscapes. Only sporadic improvements can be observed, thanks to the revitalisation of rivers and streams, for example. The results, which were published by the Federal Office for the Environment FOEN and the Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL on World Environment Day, provide an important basis for the further development of landscape policy.
  • Natural disasters and climate-related risks: Switzerland appeals for closer links between disaster risk reduction, climate change and development cooperation
   [released on: 2017-05-26]
   Natural disasters and climate-related risks threaten to reverse hard-won gains in development. These and other challenges were the focal point of the fifth session of the Global Platform for Disaster Risk Reduction, which took place from 22 to 26 May 2017 in Cancún, Mexico. At the conference, Switzerland appealed for closer cooperation in the fields of disaster risk reduction, climate change and development cooperation.
  • New publication: Hydrological Yearbook of Switzerland 2016 (Summary)
   [released on: 2017-06-21]
   Discharge, water level and water quality of the Swiss water bodies Download: https://www.bafu.admin.ch/uz-1712-d
  • Landscapes remain under pressure
   [released on: 2017-06-01]
   Landscapes play an important role in Switzerland’s quality of life and attractiveness as a location. They remain under considerable pressure: the latest results of the Landscape Monitoring Switzerland programme reveal a continuous deterioration in the quality of the country’s landscapes. Only sporadic improvements can be observed, thanks to the revitalisation of rivers and streams, for example. The results, which were published by the Federal Office for the Environment FOEN and the Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL on World Environment Day, provide an important basis for the further development of landscape policy.
  • New publication: The Swiss Parks -Small wonders of the world. Map
   [released on: 2017-05-12]
   19 Swiss parks cover very special areas of Switzerland. They were created to promote the distinctivescenery – both natural and cultivated – with the biodiversity typical of the local region and an environmentin which people can find inspiration over and again, whether from the local culture, economy orculinary traditions. The parks house a myriad of small wonders, waiting to be discovered, experienced,heard and savoured. Order: https://www.bafu.admin.ch/ud-1050-e
  • Održana ekološka akcija na Ivanovim koritima povodom Svjetskog dana zaštite životne sredine
   [released on: Mon, 05 Jun 2017 13:13:55 +0000]
   <div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p> <p><span>Povodom Svjetskog dana zaštite životne sredine, danas je na Cetinju održana ekološka akcija na Ivanovim koritima, i to akcija čišćenja lokacija kod odmarališta i Avanturističkog parka. Takođe, prostor oko Ivanovih korita oplemenjen je sa 100 sadnica javora i crnog bora.</span><br /><span>Akciju su realizovati Agencija za zaštitu prirode i životne sredine u saradnji sa Prijestonicom Cetinje i Nacionalnim parkom ,,Lovćen’’.</span><br /><span>Pored zaposlenih u Agenciji, predstavnika Prijestonice Cetinje i NP ,,Lovćen’’, u pomenutoj akciji su učestvovali i predstavnici NVO i zainteresovani građani.</span></p> <p><span>{AG}Ivanova-Korita{/AG}<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href="http://www.epa.org.me/index.php/agencija/aktivnosti/628-odrzana-ekoloska-akcija-na-ivanovim-koritima-povodom-svjetskog-dana-zastite-zivotne-sredine">Opširnije...</a></p></div>
  • Predstavljanje projekta „Uspostavljanje web portala nacionalno zaštićenih područja prirode u Crnoj Gori“
   [released on: Thu, 25 May 2017 12:22:51 +0000]
   <div class="feed-description"><p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Povodom realizacije aktivnosti u sklopu projekta „Jačanje planiranja sistema zaštite prirode u Jugo Istočnoj Evropi“, danas, 25.maja 2017.god., u multimedijalnoj sali Ministarstva održivog razvoja i turizma (Adresa: IV Proleterske brigade 19) održana je prezentacija organizovana u cilju predstavljanja projekta<strong> „Uspostavljanje web portala nacionalno zaštićenih područja prirode u Crnoj Gori“.</strong></span></p> <p><span>Tokom prezentacije prisutnima su se obratili:</span></p> <p><span><strong>Govor dobrodošlice</strong></span></p> <p><span>-Gospodin Ervin Spahić, direktor / Agencija za zaštitu životne sredine</span><br /><span>-Gospođa Ivana Vojinović, generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu / Ministarstvo održivog razvoja i turizma</span><br /><span>-Gospodin Boris Erg, Direktor / IUCN</span></p> <p><span><strong>Radni dio</strong></span></p> <p><span>-Gospođa Sanja Pokrajac, koordinatorica programa za upravljanje ekosistemima / IUCN&nbsp;( "Regionalna mreža i ciljevi mreže, nacionalni prioriteti i saradnja institucija")</span><br /><span>-Gospođa Gordana Kasom / Agencija za zaštitu životne sredine („Uspostavljanja web-portala nacionalno zaštićenih područja – ciljevi i rezultati projekta“)</span><br /><span>-Gospodin Dario Bratić, Direktor / Digital Control („Prezentacija web portala – tehnička i operativna rješenja, ponuđene mogućnosti, primjeri")</span><br /><span>-Gospođa Milena Bataković, Agencija za zaštitu životne sredine („Budući prioriteti u uspostavljanju i upravljanju informacijama u oblasti zaštite biodiverziteta")</span></p> <p><span>{AG}Prirodainfo{/AG}</span></p> <p class="feed-readmore"><a target="_blank" href="http://www.epa.org.me/index.php/agencija/aktivnosti/626-predstavljanje-projekta-uspostavljanje-web-portala-nacionalno-zasticenih-podrucja-prirode-u-crnoj-gori">Opširnije...</a></p></div>
  • Komisija za Izbor stručnih lica za učešće u radu Komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i Komisije za ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu
   [released on: Thu, 25 May 2017 06:17:15 +0000]
   <div class="feed-description"><p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Komisija za Izbor stručnih lica za učešće u radu </span><br /><span>Komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i </span><br /><span>Komisije za ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu</span></p> <p><span>Rješenjem Agencije za zaštitu životne sredine (05 Broj D-842/1 od 28.03.2017. godine) obrazovana je Komisija za Izbor stručnih lica za učešće u radu Komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i Komisije za ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu sledećem sastavu:</span></p> <p><span> <p><strong>1. Ilija Radović, pomoćnik direktora u Sektoru za izdavanje dozvola, predsjenik; </strong><br /><strong>2. Lidija Šćepanović, pomoćnica direktora u Sektoru za monitoring, zaštitu prirode i izvještavanje, član; </strong><br /><strong>3. Ivan Stanišić, Samostalni savjetnik I za pravne poslove, član i </strong><br /><strong>4. Sekretarka komisije je Milica Racković, Samostalna savjetnica II za zaštitu vazduha i zaštitu od buke u životnoj sredini,</strong></p> <p><a href="http://www.epa.org.me/images/komisija%20za%20izbor%20strucnih%20lica.pdf"><span><strong>ORIGINALAN TEKST</strong></span></a></p> </span></p> </p></div>
  • Reunión del Comité Ejecutivo Udalsarea 21, Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad
   [released on: Mon, 26 Jun 2017 00:00:00 +0200]
  • La preocupación de la ciudadanía vasca por el medio ambiente alcanza sus máximas cotas, según un estudio del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco
   [released on: Wed, 21 Jun 2017 00:00:00 +0200]
  • 45 expertos de siete regiones europeas intercambian experiencias en Bilbao para mejorar la biodiversidad y la conservación del medio natural
   [released on: Wed, 14 Jun 2017 00:00:00 +0200]
  • Ny vägledning för ökad och säker återvinning
   [released on: Wed, 21 Jun 2017 14:44:24 GMT]
   Naturvårdsverket vägleder nu om hur man kan öka materialåtervinningen utan risk för miljön och människors hälsa.
  • Stora kliv för klimatsmarta transporter
   [released on: Tue, 20 Jun 2017 10:16:04 GMT]
   Naturvårdsverket beslutar idag att stötta 174 nya klimatsmarta åtgärder genom Klimatklivet. Projekten får sammanlagt 342 miljoner kronor, och representerar en bredd som behövs för att Sverige ska nå målen om fossilfria transporter till 2030.
  • Fototävling för alla – Vad ger naturen dig?
   [released on: Tue, 20 Jun 2017 07:17:00 GMT]
   Delta i Europeiska miljöbyråns fototävling NATURE@work och beskriv med ett foto vad naturen betyder just för dig. Anmäl ditt foto senast 15 augusti.